KULLANIM ŞARTLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Kullanım Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme"), Noor Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) ile Kullanıcı arasında Kullanıcı’ya Şirket tarafından sunulacak detayları Madde 5’te yer alan Hizmetler’in koşullarını belirlemek amacıyla akdedilmiştir.
İşbu Sözleşme kapsamında Şirket ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

FSEK: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ifade eder.
KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
Hizmetler: Kullanıcı’nın seçeceği Şirket tarafından sunulacak olan hizmetleri ifade etmektedir.
Kullanıcı: Uygulama’yı indirmek sureti ile üye olan gerçek kişileri ifade eder.
Uygulama: FSEK tahtında tüm hakları Şirket’e ait olan çeşitli kategorilerde içeriklerin ve/veya Kullanıcılar’a soruların sorulduğu ve ödüllerin verildiği, yarışmaların yayınlandığı Hadi Crypto+ adlı oyun, eğlence, reklam ve içerik platformunu ifade etmektedir.
Gizli Bilgi: İşbu Sözleşme’nin kurulması esnasında ve /veya Sözleşme süresinde Taraflara ait her türlü hukuki, teknik ve istatistiki bilgileri, Tarafların iş ortaklarının veya bağlı olduğu şirketlerin mali yapısı ve/veya finansal işlemleri hakkındaki tüm verileri, müşteri listeleri de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer tarafın ticari sırlarını içeren bilgileri, yazılı ya da sözlü talimatları ve/veya formlar, kataloglar, dokümanlar, kodlar, karakterler, dizin taslaklar ve Kullanıcı tarafından kullanılan veri tabanları da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tarafça kullanılan yöntemleri, prosedürleri, teknikleri, teçhizatları ve Tarafların başta müşteri olmak üzere çalışanlarına dair KVKK kapsamında kişisel veri sayılan bilgilerini ve tüm bunlarla sınırlı olmaksızın Taraflarca aktarılan tüm verileri ifade eder.
Bakiye: Yarışmalar sonucunda kazanılan ve/veya Şirket’in anlaşmalı olduğu platformlar vasıtası ile satın alınmış olan Kullanıcı’nın hesabına tanımlı olan kripto para ve/veya TL’leri ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN AMACI

İşbu Sözleşmenin amacı Şirket’in Uygulama üzerindeki Hizmetler’ini kullanmak isteyen Kullanıcı ile Şirket arasındaki hak ve yükümlülüklerin koşullarını belirlemekten ibarettir.
Sözleşme Kullanıcı’nın elektronik ortamda bulunan “Kullanım Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının Şirket kayıtlarına geçtiği an kurulur ve yürürlüğe girer. Şirket’in Uygulama üzerinden pop-up şekilde Kullanıcı’yı bilgilendirmek kaydı ile işbu Sözleşmeyi revize etme hakkı saklıdır.

İşbu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından “kabul ediyorum” butonunun tıklanması ile akdedilmiş olup; Taraflarca işbu Sözleşme madde 9 uyarınca feshedilmediği müddetçe hüküm ve sonuç doğuracaktır.

5. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE HİZMETLER

5.1. İşbu Sözleşmenin konusu, Şirket tarafından Kullanıcı’ya (i)Uygulama vasıtası ile sunulacak oyunlara Kullanıcı’nın katılımının sağlanması,(ii) ilgili yarışmaya dair ödülün Kullanıcı’ya TL veya Şirket tarafından kararlaştırılacak olan kriptopara birimi üzerinden temin edilmesi ve (iii) Kullanıcı’nın talep etmesi halinde Şirket’in IBAN’ına yolladığı meblağ üzerinden Şirket’in anlaşmalı olduğu kriptopara platformlarından talep edilen kriptopara biriminden alım yapılarak Kullanıcı adına saklanması ve bakiyenin Kullanıcı’nın Uygulama üzerindeki Kullanıcı ekranında gösterilmesi ve (iv) Kullanıcı’nın işbu Sözleşmedeki şartları sağlaması halinde bakiyesini nakit olarak çekebilmesine ilişkin sunulacak hizmetlere (“Hizmetler”) ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

5.2. Hadi Bilgi Yarışması (“Yarışma”)
İşbu Yarışma’yı kazanmak veya yarışmaya katılmaya hak kazanmak için herhangi bir ödeme veya satın alma işlemi gerekli değildir. Yarışma’ya katılım ve üyelik ücretsizdir. Şirket ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenleyebilir.İşbu Uygulama vasıtası ile sunulan Hizmetler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Şirket, Yarışma programları ve zaman çizelgesi Uygulama içinden bildirilebileceği gibi, elektronik ticari ileti olnayınız olması halinde uygulama içi push notification pop-up bildirimler ve kısa mesaj gibi iletişim araçları aracılığıyla da tarafınıza bildirim yapma hakkını haizdir. Şirket, kazanana Ödülün verilebileceğini garanti etmez. Kazanılmış Ödüllerin yarışmacılar tarafından alınabilmesi için, bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı olan ve Şirketin belirleyeceği, ödeme hizmeti sağlayan bir firma aracılığı ile Ödüllerin ilgili üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı kayıtlarında oluşturulacak hesaptan çekilmesi gerekmektedir. Ödülün yerine getirilmesi, Şirketin belirleyeceği bir ödeme yönteminin şartlarına, koşullarına ve gizlilik politikalarına tabi olacaktır.

5.3. Ödül
Yarışma sonucunda, her Yarışma da farklı olmak üzere Kullanıcı’ya TL ve/veya birimi Şirket tarafından belirlenecek olan bir miktar kripto para ödül olarak verilecek olup; Ödül takdiri Şirket’a aittir. Şirket kazananın bildirdiği telefon numarası ile kazanana ulaşamazsa, kazanan işbu Yarışma kapsamında kazandığı Ödülü kaybedebilir. İrtibat numarasının değiştiğini bildirmek yarışmacının sorumluluğundadır. Birden çok kazananın olduğu durumlarda, söz konusu ödül, mevzuatta öngörülen ilgili vergi kesintileri yapılarak, kazananlara eşit miktarda paylaştırılacaktır

5.4. Ödül’ün Kullanımı ve Süresi
Kullanıcı 10 TL ve/veya işbu tutara eşdeğer kriptoparanın üzerinde Bakiyesi olması, Şirket’e ileteceği talep doğrultusunda kimlik doğruma süreçlerini tamamlaması ve ve ilgili bakiyenin kriptopara alım-satımı sonucunda doğmuş olması kaydı ile söz konusu bakiyesini nakit olarak çekebilecek ve Uygulama dışarısına fiyat para birimi olarak çıkarabilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına,Ödül olarak kazanılan TL bakiye direkt olarak nakit çekimine konu edilemeyecektir Talepler Şirket tarafından incelendikten sonra uygun bulunduğu takdirde onaylanarak kullanıcının kendi adına açılmış banka hesabına ait IBAN numarasına gönderilecektir; bankadan kaynaklı gecikmelerden mütevellit Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedilemeyecektir. Belirtilen minimum çekim tutarı “Şirket” tarafından uygulama üzerinden duyurularak istenildiği zaman değiştirilebilecektir. Yarışmalar sonları kazanılmış olan Ödül’leriniz kazandığınız tarihten itibaren maksimum 6 ay geçerli olup; koşulları sağlıyor olması halinde nakit olarak çekilmemesi ve/veya Uygulama içerisinde kullanılmaması halinde Ödül geçerliliğini yitirecektir. Şirket kayıtsız ve şartsız olarak Kullanıcı’nın bakiyesinde bulunan Ödül’ü silme hakkını haizdir. Kullanıcı, böyle bir durumda silinen Ödül ile ilgili hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını; Ödül’ün süreli olarak şahsına tanımlandığını bildiğini işbu Sözleşme’yi kabul etmek kaydı ile peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır. Şirket bazı özel Yarışmalar için Ödül’ün geçerlilik süresinde değişiklik yapma hakkını Kullanıcılara katılım anında bildirmek kaydı ile saklı tutar.

5.5. Bakiye güncelleme
Kullanıcı, talep etmesi halinde Şirket Kullanıcı adına Kullanıcı’nın talep ettiği kriptopara birimini anlaşmaşı oldupu kriptopara platformlarından alacak ilgili kriptoparayı Kullanıcı adına saklayacak Kullanıcı’nın talep etmesi halinde fiyat para birimine çevirerek talep ettiği IBAN numarasına kimlik doğrulama süreçlerini gerçekleştirmek kaydı ile transfer edecektir. Kullanıcı işbu süreçte Hadi tarafından belirlenmiş ve Uygulamada ilan edilmiş olan hesaplara en fazla 10.000.000 TL yatırmak kaydı ile talepte bulunabilecektir. İşbu tutarın üzerindeki talepler kabul edilmeyecek ve aşan tutar kişinin havale yaptığı hesaba iade edilecektir. Kimlik doğrulaması aşamasını tamamlamış Kullanıcıların havale yaptığı hesaptaki kimlik bilgileri ile Kullanıcı hesabının eşleşmesi halinde talep kabul edilecek ve Hadi tarafından Kullanıcı adına alım gerçekleştirilecek ya da kripto alım talebinde bulunmaz ise Kullanıcı hesabında gösterilecektir.

5.6. Apple Inc. şirketi sorumluluğu
Yarışma, çekiliş ve hediyelerin Apple Inc. şirketi, ortakları veya iştirakleri ile bir ilgisi yoktur, Apple Inc. Yarışma, çekiliş ve hediyeler ile ilgili herhangi bir bağlantıyı, sponsorluğu ve idari sorumluluğu reddeder.

6. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.Kullanıcı, Uygulama üzerinden telefon numarası ile kullanıcı hesabı oluşturmak (“Hesap”) ve işbu Sözleşmeyi kabul etmek kaydı ile Yarışmalar’a katılabilecek olup; Ödül hiçbir şekilde devredilemez, havale edilemez ve hiçbir şekilde ikamesine izin verilmez.

6.2.Ödüle ilişkin vergisel tüm yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.

6.3.Kullanıcı, Uygulama’da sadece bir Hesap açma hakkını haizdir.

6.4.Aynı Hesaptan aynı yarışmada birden fazla Ödül kazanılamaz

6.5.Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin kabulü tarihinde Sözleşme’yi anlamaya ve kabul etmeye yeterli yetkinliğe sahip olduğunu kabul eder. Kullanıcı, bu Sözleşme’nin kendisi açısından geçerli olan tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olması halinde Uygulama’ya katılım sağlamak hususunda tek sorumludur. Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin kullanımının yasak olduğu katılımı geçersiz kabul edilecektir. Hizmetlere erişim hakkı, bu Sözleşme’nin geçersiz veya Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’in kullanımının yasak olduğu yerlerde ilgili yasa, kural veya yönetmeliklerle çelişen ölçüde hizmet sunumu iptal edilir.

6.6.Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’dan yararlanılabilmesi için Kullanıcı’nın bir hesap açmasını, telefon numarası, sosyal medya hesabı veya Şirket tarafından uygun görülen herhangi başka bir kimlik doğrulama mekanizması üzerinden kaydolmasını talep etme hakkını haizdir. Kullanıcı, Uygulama’ya telefon numarası, sosyal medya hesabı veya herhangi başka bir kimlik doğrulama mekanizması üzerinden giriş yapması halinde işbu Sözleşme’ye konu Uygulama çerçevesinde Facebook, Twitter veya ilgili kimlik doğrulama mekanizmasında yer alan hesabına erişim için gerekli izin ve yetkileri verdiğini kabul eder.

6.7.Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlaması, hesabını güncel tutması gerektiğini bildiğini ve Şirket’in dilerse Kullanıcı’dan ek bilgi ve belge talep edebileceğini kabul ve beyan eder.

6.8.Kullanıcı, Uygulama’nın kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

6.9.Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile hesap profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Aksi söz konusu olması halinde, Kullanıcı’nın hesabındaki Bakiye’nin değişmesi halinde Şirket’e bir sorumluluk atfedilemeyecektir.

6.10.Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Platform kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini Şirket’in onayını almaksızın herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

6.11.Kullanıcı, Uygulama üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.12.Kullanıcı, Uygulama’ya kendisi tarafından yüklenen ya da farklı şekillerde erişilebilir kıldığı, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, fotoğraf, metin, video, bilgi, yazışma, yorum, yazılım, multimedya eseri ve sair özellikler (“İçerik”) ile kullanıcı adı ve sair paylaşımların doğru ve hukuka uygun olduğunu, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit, pornografi veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, İçerikler’in üçüncü kişilerin fikri mülkiyet ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, Şirket’in yazılı onayı olmaksızın reklam, kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.13.Kullanıcı işbu Sözleşme çerçevesine, ile, Uygulama’da paylaştığı her türlü İçerik’e ilişkin olarak, Şirket’e, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, bu İçerikler’i kullanması, düzenlemesi, değiştirmesi, çoğaltması, dağıtması, türevlerini oluşturması ve görüntülemesi amaçlarıyla dünya çapında, münhasır olmayan, daimi, değiştirilemez, bedelsiz ve devir ve alt lisansa konu olabilen sınırsız kullanım hakkı verir. Şirket, söz konusu İçerikler’i herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kullanma hakkını haizdir.

6.14.Şirket, İçerikler’in Uygulama’da yayınlanmasını herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddedebilecektir. Herhangi bir İçerik’in Uygulama’da yayınlanması için Şirket tarafından onay verilmesi ya da Şirket’in İçerikler’e müdahale etmesi Şirket’in İçerikler’e ilişkin sorumsuzluğunun ortadan kalktığı şeklinde yorumlanmayacaktır. Kullanıcı tarafından Uygulama’ya yüklenen ve işbu Sözleşme ile Uygulama’da yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve İçerikler Şirket tarafından neden gösterilmeksizin Uygulama’dan kaldırılabilecek, bu tür İçerikler nedeniyle Kullanıcı’nın Uygulama’dan faydalanma imkânı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. Şirket, işbu Sözleşme’nin sona ermesi veya feshedilmesinden sonra dahi ilgili İçerik’i yayınlamak veya yayından kaldırmak hususunda münhasır hak sahibi olacaktır.

6.15.Kullanıcı konum ve lokasyon bilgilerinin açık rızasına istinaden Şirket tarafından Uygulama içerisinde kullanılabileceğini dilerse işbu izni kaldırabileceğini ve işlemeyi sonlandırabileceğini bildiğini kabul eder.

6.16.Kullanıcı, Uygulama’nın kaynak gösterdiği sayfalar da dahil olmak üzere Uygulama’da reklam, kampanya ve promosyonların yayınlanabileceğini buna ilişkin olarak hiçbir hak, itiraz veya talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.17.Kullanıcı, Uygulama içerisinde Uygulama içi içerik, mal ve hizmet satın alınabileceğini, bu satın almaların ilgili üçüncü kişi uygulama mağazası işleticisinin hizmetleri aracılığı ile yapılabileceğini ve bu sebeple satın almanın gerçekleştiği uygulama mağazasında yer alan ilgili koşullarına uymakla yükümlü olduğunu ve bu işlemlere Şirket’in taraf olmadığını ve işlemlerden Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.

6.18.Kullanıcı’nın “Şirket” Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçerek hesabını dilediği zaman herhangi bir sebep belirtmeksizin pasifleştirme hakkı saklıdır.

6.19.Uygulama’nın kullanımına ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı Şirket’i, iştiraklerini, yöneticilerini, pay sahiplerini ve sair çalışanlarını mahkeme ve avukatlık masrafları dahil tüm talep ve zararlardan ari tutmakla, ilgili talep ve zararlara ilişkin olarak Şirket’in savunulması için Şirket’le iş birliği yapmakla yükümlüdür. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

6.20.Her yıl, bir önceki yılın tüm kazananları Şirket’e güncel adres ve sosyal güvenlik (veya diğer vergi kimlik numarası) bilgilerini sağlaması gerekebilir. Bu bilgiler, şirketin vergi düzenlemelerine uymasına izin vermek için kullanılacaktır ve vergi makamlarıyla paylaşılabilir. Ödül kazanılması halinde kazanan, tahakkuk edebilecek her türlü vergiyi ödemekle yükümlüdür.

6.21.Kullanıcı , diğer kullanıcılara yatırım tavsiyesi vermeyeceğini , diğer kullanıcılardan yatırım tavsiyesi almayacağını , kendi nam ve hesabına ait olan Hadi Crypto+ hesabını kendi sorumluluğunda kullanacağını kabul ve taahüt etmektedir.

7. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı başvurularını reddetme hakkı saklıdır. Şirket, işbu Sözleşme ve Uygulama’da belirtilen diğer kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, giriş yapılan Facebook veya diğer bir kimlik doğrulama mekanizması hesabının Kullanıcı’ya ait olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması dahil olmak üzere haklı sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve Kullanıcı’nın Uygulama’da yer alan verilerinin kaybolmasına yol açabilecek şekilde dahi dilediği zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin tümüyle veya kısmen, geçici veya sürekli olarak Kullanıcı’nın hesabına son verebilir veya Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilir.

7.2Şirket, Kullanıcı’ya ait olan kişisel verileri, Şirket ile ödül vermeyi taahhüt edecek olan üçüncü kişiler arasında yapılan sözleşmeler doğrultusunda kazananlara ödül dağıtımı amacıyla paylaşma hakkını haizdir.

7.3Şirket tarafından Hizmetler için yayınlanan güncellemelerde herhangi bir yeni açık keşfedilmesi dahilinde Şirket Kullanıcıları uyarma, bu açığı kapatma veya güncellemeyi yayından kaldırmakla hakkını haizdir.

7.4Uygulama’da Şirket’ten kaynaklanmayan sebeplerle servislerinin durması halinde Şirket uyarı vermekle yükümlüdür ve bu duraksamalar sırasında yaşanan olaylardan Şirket sorumlu tutulamaz. Altyapı güncellemesi halinde kesinti yaşanabilecek olup; Şirket işbu kesintilere ilişkin müşterilere anında bilgilendirmede bulunacaktır.

7.5Şirket Hizmetlerinde Şirket’in ilgili hizmeti sağlarken alt yüklenicilerden kaynaklı ve Şirket’in kusuru olmaksızın sunucudan aksama/kesinti yaşanabilecek olup; işbu durum Kullanıcı nezdinde sadece kısa süresi hizmet erişimi sorunu veya performans kaybına sebep olabilecektir. İşbu hususta Şirket’in doğrudan yetkisi olmaması ve kusursuz sorumluluğunun bulunması gerekçeleri ile Kullanıcı nezdinde doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedilemeyecektir.

7.6Şirket Hizmetlerinde Şirket’in ilgili hizmeti sağlarken alt yüklenicilerden kaynaklı ve Şirket’in kusuru olmaksızın sunucudan aksama/kesinti yaşanabilecek olup; işbu durum Kullanıc nezdinde sadece kısa süresi hizmet erişimi sorunu veya performans kaybına sebep olabilecektir. İşbu hususta Şirket’in doğrudan yetkisi olmaması ve kusursuz sorumluluğunun bulunması gerekçeleri ile Kullanıcı nezdinde doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedilemeyecektir.

7.7Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişimin, Kullanıcı’nın cihazının ve ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluk atfedilemeyecektir.

7.8Uygulama ve Uygulama kapsamındaki özellikler, sair içerikler ve sorular/cevaplar “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

7.9 Şirket, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini beyan eder.

7.10Şirket’in Uygulama üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.11Şirket, (i) Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü kişilerce yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Uygulama üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan doğacak zararlarda dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan sorumlu değildir.

7.12Yarışma’ya katılım, dünya çapında herkese açık olup; Şirket’in Yarışma’nın, hukuken yasaklı veya kısıtlı olduğu yerlerde; gerekli tabiiyet, kayıt veya gereken diğer şartların karşılanmadığı veya aşağıda işbu Sözleşme madde 5.1’de belirtilen giriş yöntemlerinin uygulanmadığı durumlarda katılımı geçersiz sayma hakkı saklıdır.

7.13İşbu Sözleşme Madde 5.3 uyarınca, Şirket Ödülü vermeyi reddetme hakkı haizdir. Ayrıca, Şirket madde 5.3’teki durumun tespiti halinde Ödül iptal edebilir ve ihlali gerçekleştiren hesabı kapatma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

7.14Şirket’in, Şirket çalışanları, iş ortakları ve sponsorlarının Uygulama çalışmalarına dahil olan çalışanların, acentelerin ve iştiraklerinin, bağlı ortaklıkları ve reklam ve tanıtım ajansları, bu Yarışmanın geliştirilmesinde veya yönetiminde yer alan diğer herhangi bir kuruluşta çalışanlar ile yalnızca bu kişilerle sınırlı kalmamak üzere bu kişilerin aileleri ve aynı konutta ikamet edenlerin, Şirkette ve/veya Uygulama için çalıştırıldığı veya görevlendirildiği sırada ve çalıştığı son günü takip eden on iki (12) ay boyunca, Yarışma’yı kazanamayacağını için, işbu durumun tespiti halinde Ödül iptal etme ve ihlali gerçekleştiren hesabı kapatma veya askıya alma hakkı saklıdır.

7.15Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, yarışmacı girdilerinin bir komut dosyası olduğunu veya otomatikleştirilmiş yazılımlar vasıtasıyla üretildiklerini tespit ettiği hallerde yarışmacıyı diskalifiye etme hakkını açıkça saklı tutar. Hangi ülke sınırları içerisinde olursa olsun Komut dosyası, script, macro vs. gibi otomatikleştirilmiş yazılımlar ve harici uygulamalar, programlar, yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilen tüm katılımlar geçersizdir. İşbu durumun tespiti halinde Kazanılan Tüm Ödüller iptal edilir ve Şirket, ihlali gerçekleştiren hesabı kapatma veya askıya alma hakkını saklı tutar. Bu durumda Şirket, kullanıcıya hiçbir tutarı ödemek zorunda değildir.

7.16İşbu Sözleşme madde 6.3 ve 6.4’ün ihlal edilmesi halinde, şirket’in Ödül’ü iptal hakkı ve ihlali gerçekleştiren hesabı kapatma, askıya alma veya Ödülün verilmesini iptal etme hakkısaklıdır.

7.17Şirket, tamamen kendi takdirinde olarak, sakıncalı yazılımlar, bilgisayar virüsleri, hatalar veya kontrolü dışındaki her türlü sebepten dolayı Yarışmayı iptal etme, askıya alma veya yayını kesme hakkını haizdir.

8. HİZMET BEDELİ

8.1Şirket, işbu Sözleşme madde 5.5 uyarınca verilecek olan Hizmet’e ilişkin olarak Kullanıcı’dan Hizmet bedeli tahsil edecek olup; işbu bedel Kullanıcı tarafından alımı ya da satışı talep edilen kripto paranın meblağına göre değişiklik gösterecektir. Hizmet bedeli ile ilgili bilgi Uygulama içerisinde Sıkça Sorulan Sorular bölümü altında belirtilmektedir.

8.2Şirket’in her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkı mevcut olup; işbu değişiklikler Kullanıcı’ya Uygulama üzerinden bildirilecektir.

8.3Kullanıcı, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi, güncel bedelin Kullanıcı’dan tahsil edileceği tarihe kadar feshetmek hakkını haizdir. Bu süre içerisinde işbu Sözleşme’yi feshetmeyen Kullanıcı, yeni döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş sayılır.

9. FESİH KOŞULLARI

9.1Şirket, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu Hizmeti Kullanıcı’lara sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda Kullanıcı hiçbir nam altında Şirket’ten herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

9.2Taraflar’dan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine, 14 (on dört) iş günü önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Müşteri, işbu maddedeki hakkını kullanarak sözleşmeyi feshetmesi halinde, Şirket ilgili aya dair kullanılmayan günlerin bedelini iade etmeyecektir.

9.3İşbu Sözleşme, Tarafların Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerden herhangi birini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi veya Sözleşme koşullarına aykırı davranması durumunda ilgili Tarafça öngörülen süre içerisinde ilgili ihlali sonlandırmaz ise herhangi bir yazılı bildirime gerek olmaksızın derhal o güne kadar ki hak edişini ödemek kaydı ile tek taraflı feshedilebilecektir.

9.4İşbu Sözleşme Madde 9.3 tahtındaki aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar müşteri statüsünü ve sağlanan hizmetleri askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde feshedecek olup ilgili ihlalden kaynaklanan zararlarına dair rücu hakkı saklıdır.

10. MÜCBİR SEBEPLER

10.1İşbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep sayılabilecek haller genel grev, lokavt, savaş, terörist hareketler, deprem, sel gibi doğal afetler, yangın, salgın hastalık dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Tarafların kontrolleri dışında gelişen örneğin Uygulama altyapısında ilişkin çalışılan üçüncü tarafların hizmetlerinde kesinti olma hallerdir.

10.2Mücbir sebep halinde yükümlülüklerini yerine getirmede gecikecek veya yerine getiremeyecek Taraf, durumu derhal diğer Tarafa bildirecektir. Mücbir sebep ortadan kalkar kalkmaz Sözleşmeye konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine devam edilecektir. Mücbir sebebin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde diğer Taraf işbu sözleşmeyi herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın feshedebilecektir.

11. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

11.1Uygulama’ya dair FSEK tahtında haklar tamamen Şirket’a ait olup; işbu Sözleşme’ye konu yazılım ile hiçbir üçüncü kişinin hakkını FSEK tahtında ihlal etmediğini kabul ve beyan eder.

11.2 Şirket, Kullanıcı’ya münhasır olmayan ve alt lisans verme hakkı tanımayan kullanıma ilişkin basit bir lisans hakkı vermekte olup, Şirket istediğinde lisans hakkını iptal edebilme yetkisini haizdir.

11.3Kulanıcı, Hizmete konu yazılımı Şirket’in izni olmadan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendi başına veya başkalarıyla ticari amaçlı olarak kullanmayacağını veya satmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.4Şirket, Kullanıcı’ya verilen kullanıma ilişkin basit lisans hakkı saklı kalmak üzere, işbu Sözleşme tahtında herhangi bir patent, faydalı model, endüstriyel tasarım hakkını, markalarının kullanım hakkını veya herhangi bir fikri ve sanat eseri dahil olmak üzere FSEK tahtında herhangi bir mali veya manevi hakkını vermemekte, devretmemektedir.

11.5Kullanıcılar’ın (i) Uygulama’nın güvenliğini tehdit edebilecek, Uygulama’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Uygulama’ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Uygulama’da yayımlanmış bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Uygulama, Şirket ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması (v) Üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla haksız kazanç sağlanması veya sağlanmasına yardımcı olunması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Şirket veya Uygulama ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.

12. GİZLİLİK

12.1İşbu Sözleşme kurulması esnasında ve /veya Sözleşme süresinde Gizli Bilgiler hiçbir suret ile üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

12.2İşbu Sözleşme süresi içinde öğrendiği ya da elde ettiği diğer tarafça gizli olduğu belirtilen herhangi bir bilginin (İşbu Sözleşme madde 12.1 uyarınca kişisel veriler de Gizli Bilgi olup; kişisel veriler özelindeki hususlarda işbu Sözleşme madde 13 uygulama alanı bulacaktır.

12.3İşbu Sözleşme madde 12.1’i ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dahilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilirler. Böyle bir durumda birbirlerine bu hususta mümkün olan en kısa süre içerisinde hukuki bir engel yoksa yazılı olarak bilgi vereceklerdir. İşbu hususlar madde 12.1 ‘in ihlal olarak değerlendirilmeyecek olup; Tarafların herhangi bir ihlal söz konusu olmayacaktır.

12.4Taraflar, işbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece ve dahi sona erdikten sonra Gizli Bilgi’nin süresiz olarak gizli tutulacağını; bu bilgi ve sırların diğer tarafın yazılı izni olmadan üçüncü kişilere açıklanmayacağını ve diğer tarafın işi kapsamı ve işle ilgili ihtiyaçları dışında kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.5Şirket, Kullanıcı’ların IP adreslerini ve/veya IDFA numaralarını Uygulama’ya erişim sağladıkları cihazların modellerini, işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına alma hakkını haizdir.

12.6Şirket, işbu madde tahtında düzenlenen Gizlilik maddelerini gerekli gördüğü zamanda Uygulama içerisinde duyurusunu yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı gizlilik hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.

13. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

13.1İşbu Sözleşme tahtında Şirket veri sorumlusu sıfatını haiz olup; KVKK’da yer alan veri işlemeye dair ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak kişisel veri işleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2Şirket işbu Sözleşme gereği işleyeceği kişisel verileri sunucuları yurtdışında bulunan yer sağlayıcıda depolayacak olup; işbu aktarıma dair KVKK tahtında gerekli olan tüm onaylar veri Kullanıcı’dan talep edilecektir.

13.3Şirket’in kişisel veri işleme süreçleri işbu Sözleşme madde 5 tahtındaki Hizmetlere göre değişiklik gösterecek olup; hukuki nitelendirmesi olan veri sorumlusu statüsünü etkilemeyecektir.

13.4Şirket, işbu Sözleşme gereği kendisi ile paylaşılan kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

13.5Hizmetlere ilişkin Şirket’in Kullanıcı’nın kişisel verisi dahi olsa güvenliği sağlamak adıan doğruma yetkisi mevcut olup; işbu hususu veri sorumlusu olarak platformun ve Uygulamanın güvenliğini sağlamak adına hukuki yükümlülük kapsamında değerlendirilecektir. Taraflar işbu hususta antantırlar.

13.6 Aydınlatma Metni, Açık Rızave elektronik ticari ileri onayı Kullanıcı’ya sunulmaktadır.

14. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

15. DEVİR VE TEMLİK

Sözleşmedeki tüm hak ve sorumluluklar ilgili Tarafça yerine getirilecektir. Taraflar birbirlerinin yazılı rızası olmaksızın, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yetkiyi, hakkı veya yükümlülüğü tamamen veya kısmen, herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye devredemez veya temlik edemez.

16. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yükümlendikleri edimleri yerine getirmemeleri gibi tüm sözleşmeye aykırılık hususlarında, Tarafların kendi ortamında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, her türlü yazılı kaydın, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

17. BİLDİRİM VE TEBLİGAT

17.1. Kullanıcı kaydolurken bildirdiği e-posta vasıtasıyla veya telefon numarası üzerinden iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutacaktır. E-posta adresini ve telefonunu güncel tutmak ve düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

17.2. Tüm resmi yazışmalar için ise Tarafların işbu Sözleşme kurulurken belirtmiş oldukları adresleri ticari merkezi olduğunu; Ticaret Sicili’ne tescilli ikametgah adresinin değişikliği halinde noter aracılığıyla adres, telefon, faks veya e posta değişiklerini bildirmedikçe bunlara gönderilen her türlü bildirimin noter veya postaya verildiği tarihte Tebligat Yasasının 21. maddesi uyarınca kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını ve bu Sözleşmede öngörülen her türlü bildirim ve yazışmalar tersi kararlaştırılmadıkça elden teslim, telgraf, faks, elektronik posta, iadeli-taahhütlü mektupla, veya noter kanalı ile kabul etmişlerdir. Taraflar işbu adreslerde değişiklik olması halinde 7 gün içerisinde bildirecek olup; aksi halde iletilen tebligatlar yapılmış kabul edilecektir.

18. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin yorumunda ve işbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıklara Türk hukuku uygulanacak olup; Sözleşme ve ekleriyle bağlantılı olarak ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

19. MUHTELİF HÜKÜMLER

Taraflardan her biri bağımsız tacirdir ve Taraflar’ın bu Sözleşme tahtındaki yükümlülükleri birbirinden bağımsız olup işbu Sözleşme’deki hiçbir durum, Taraflar arasında işveren/çalışan, imtiyaz veren/imtiyaz alan, amir/vekil, ortaklık veya müşterek girişim oluşturacak veya teşkil edecek şekilde yorumlanmayacaktır.

İşbu Sözleşme 19 madde oluşmaktadır.

[Kabul ediyorum]

​ ​