GİZLİLİK POLİTİKASI, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA METNİ
GİZLİLİK POLİTİKASI
İşbu Gizlilik Politikası Noor Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ’ne (“Şirket”) ait ve Şirket tarafından işletilen Hadi Bilgi Yarışması mobil uygulaması kapsamında Şirket’e ait ürün/hizmetleri kullanan tüm kişiler (“Üye”) için geçerlidir. Üye, işbu mobil uygulamayı veya ürünlerini veya hizmetlerini kullandığında; veya Şirket ile iletişim kurduğunda Şirket, Üye hakkında bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde bilgi toplar. Üye, kişisel bilgilerinin ve verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde ve amaçlarla Şirket tarafından ve/veya mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçileri) ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından işlenmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, sınıflandırılmasına, açıklanmasına, saklanmasına ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve işlenmesi amacıyla yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye tarafından Şirket’e elektronik ortamda iletilen kişisel bilgiler, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Kişisel bilgiler; Üye’nin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası, kullanılan internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, erişilen tarih ve saat, profil resmi, ödeme yöntemi, cihaz bilgisi veya Üye tarafından iletilmiş diğer bilgiler ile Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

Şirket, Gizli Bilgiler’i kendi bünyesinde, üye profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla mevzuatın ve Üye’nin izin verdiği ölçü ve şekilde kullanabilecektir. Uygulama aracılığı ile edinilebilen Gizli Bilgiler Şirket bağlantılı şirketleri veya ortakları tarafından, yapılan işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti açısından mevzuatın ve Üye’nin izin verdiği şekilde toplanabilir, kullanılabilir, işlenebilir ve saklanabilir.

Uygulama içerisinde referans gösterilen veya bağlantı sağlanan diğer sitelerin/uygulamaların/reklamların içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından Şirket sorumlu tutulamaz.

Şirket Gizli Bilgiler’i, burada belirtilenler saklı kalmak üzere, kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, Gizli Bilgi’nin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak Üye’nin bilgilerini kendi cihazı üzerinden vermesi sebebiyle ilgisiz kişiler tarafından erişilmemesi amacıyla virüs ve benzeri zararlı uygulamalara karşı gerekli tedbirlerin Üye tarafından alınmaması ve Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Şirket, Üye’nin Gizli Bilgiler’ini (a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir yargı kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya (b) Üye’nin rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (c) işbu Gizlilik Politikası’na uygun şekilde ve/veya (d) Şirket’in internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek olan “Kullanıcı Sözleşmesi”nde ayrık olarak düzenlenen hallere uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir ve/veya kullanabilir.

Şirket, Üye’ye ve Üye’nin sunulan hizmetlerin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde eder. Teknik iletişim dosyası, istatiksel bilgi elde etmek amacıyla kullanılabilir.

Üye’nin, herkese açık alanlarda ifşa ettiği, yorumlarda veya mesajlarda paylaştığı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ve üyelik kaydını oluştururken kullandığı üye adı, şifre vb. bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması durumunda doğacak zarardan Şirket sorumlu değildir.

Şirket, Üye’ye önerilerde bulunmak için Üye’nin Şirket’in ürünlerini ve hizmetlerini kullanım şeklini inceleyebilir ve kullanabilir.

Şirket, Kullanıcı Sözleşmesi veya Gizlilik Politikası’na aykırı davranan veya diğer üyeler tarafından şikayete konu olan Üye’nin kişisel bilgilerini ve verilerini inceleyebilir.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Bu durumlarda hizmetler/ürünlerin üzerinden veya e-posta gibi diğer yollarla Üye’ye bildirimde bulunulacaktır. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Üye için hüküm ifade edecektir. Yapılan değişikliğin ardından Üye’nin Şirket’in hizmet veya ürünlerini kullanmaya devam ediyor olması, değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA ve ONAY METNİ

İşbu Kişisel Veriler Bilgilendirme Metni ile yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Noor Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) ait ve Şirket tarafından işletilen Hadi Bilgi Yarışması mobil uygulamasının kullanılması ile bağlantılı olarak elde edilen ve Şirketimize sağlanan verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanım türü, derecesi, işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılabileceği, kişisel verilerinin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun kapsamında haklarınızın bildirilmesi amacı ile ilgili olarak siz kullanıcılarımıza bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik ya da veri kayıt sisteminin bir parçası olarak elde edilen adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası, kullanılan internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, erişilen tarih ve saat, profil resmi, ödeme yöntemi, cihaz bilgisi türlerindeki kişisel verileriniz veya gerçek kişi ile ilişkilendirilebilir her türlü kişisel verileriniz ve çerez politikası kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, işbu metind e belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak Kanun ve mevzuatta belirtilen genel ilkeler ışığında ve Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.
Şirket, kişisel verilerinizi; bizim tarafımızdan, mevcut ve ilerideki iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, haleflerimiz, hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, elektronik ya da elektronik olmayan ortamda ödeme hizmetleri sağlayan kuruluşlar ve bankalar ile diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçilerimiz) tarafından muhtelif hizmetlerin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlere ilişkin sizlere bilgilendirme yapılması, yarışmalara katılabilmenize imkan sağlama, istek ve taleplerinize daha hızlı cevap verilebilmesi, istek ve üyelik uygulamaları amaçlarıyla yapılacak elektronik iletişimlerin gerçekleştirilmesi, Hadi Uygulaması üzerinden ödül kazanmanız halinde kazandığınız bakiyenin banka hesabınıza yatırılabilmesi, Şirketimiz ile aranızda sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, Şirket’in yasal sorumluluğunu yerine getirebilmesi için zorunlu olması, belirtilenler ve halefleri nezdinde kullanılma amacı ile sınırlı olarak ve bu amaç ile orantılı süre ile kayda alabilecek, basılı/manyetik arşivlerde saklayabilecek, gerekli görülen hallerde güncelleyebilecek, paylaşabilecek, aktarabilecek, transfer edebilecek, kullanabilecek ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı işlenebilecektir.
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Kanun uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rızanız hukuki sebepleri ile Şirket, kişisel verilerinizi, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metinde belirtilen amaçlar dahilinde işleyebilecektir. Buna ek olarak Kanun dahil ilgili mevzuat hükümleri dahilinde zorunlu olması durumunda bazı uygulamalar ve işlemler için ayrıca ilave izniniz de gerekebilecektir. Bu durumlarda sizlerle iletişime geçilecek ve sizlerin açık rızaları rica edilecektir. Bu verilere ek olarak bizlere iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz hukukun gerekli kıldığı durumlarda resmi kurum/kuruluşlar, mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde ilgili merci ve mahkemelere iletilebilecektir.
Şirket’e sağladığınız kişisel veriler; yukarıda sayılan işleme amaçları doğrultusunda Şirket’in yurt içinde veya yurt dışında bulunan iştirakleri, bağlı şirketleri, hissedarları, şubeleri, alanları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren şirketler, program ortağı kuruluşlar, hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, elektronik ya da elektronik olmayan ortamda ödeme hizmetleri sağlayan kuruluşlar, bankalar ile finansal hizmet sağlayan kuruluşlar, elektronik ödeme kuruluşları bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ticari faaliyetlerini yürütebilmek adına işbirliği yaptığı hizmet tedarikçilerine, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek ve bu kişiler tarafından amaç ile orantılı olarak gereken süre ile işlenebilecektir. Söz konusu veriler, Şirket’in işbu Aydınlatma Metni ve mevzuatta belirtilen yükümlülüklerinin ifası için, belirtilen amaç ve süre dahilinde Şirket’in ve/veya Şirket’in bu kapsamda hizmet aldığı iş ortağının veri tabanında da saklanmaktadır. Ayrıca Uygulama’ya, Facebook ve Twitter, Instagram gibi üçüncü kişilere ait uygulamalar üzerinden bağlanılması durumunda işbu üçüncü kişiye ait uygulama Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri toplayabilir ve işleyebilir. Veri Sahibi tarafından Uygulama’ya üçüncü kişi uygulamasından erişiliyorsa veya Veri Sahibi Uygulama’yı bir üçüncü kişi uygulamasına bağlarsa, Veri Sahibi bu Üçüncü kişi uygulamasının hizmet şartlarını ve gizlilik politikasını da okumalıdır.
Kanun’un 11. maddesi uyarınca sizlere tesis edilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmek ve haklarınızı kullanmak için, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince kimliğinizi tespit edebileceğimiz gerekli bilgiler ile belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklama/açıklamalarınızı içeren talebinizi; LEVENT MAH. ZAMBAKLI SOK. NO:8 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu iletisim@hadilive.com uzantılı e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talepleriniz söz konusu yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket, talebiniz üzerine talebinizi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Şirket tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunuzun Şirket’in hatasından kaynaklanması ve sizden bir ücret tahsil edilmesi halinde alınan ücret size iade edilecektir.

AÇIK RIZA METNİ
Şirket tarafından mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğini ve bu kapsamda hak ve yükümlülüklerimin bilincinde olduğumu kabul ve beyan eder, Şirket’e Aydınlatma Metni kapsamında sağlamış olduğum kişisel verilerimin, Şirket tarafından sunulan, Hadi Bilgi Yarışması mobil uygulaması kapsamında uygulamaya erişim sağlanması, uygulamanın kullanılması ve/veya uygulama ve içerisinde yer alan hizmetlerin tarafıma sunulması amacıyla işlenmesine ve Şirket’in kişisel verilerimi yurt içi ve yurt dışında mukim iş ortakları, bankalar ödeme kuruluşları, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar başta olmak üzere gerçek ve/veya tüzel kişiler ile diğer resmi kurum ve kuruluşlara aktarmasına izin veririm. Şirket tarafından Şirket’e ilettiğim iletişim bilgilerime tanıtım, kampanya ve promosyon gibi her türlü pazarlama faaliyetlerine ilişkin olarak ticari elektronik ileti gönderilmesini, bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesini ve iş ortaklarına aktarılmasını kabul ediyorum.