NOOR BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KULLANICI AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu Noor Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (Noor Bilişim) tarafından hazırlanmıştır.

Değerli müşterilerimiz; 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmış olup kişisel verilerinizin korunması ve kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (“Anayasa”) gereği temel haklarınızdandır. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve işlenmesi, Noor Bilişim için büyük önem ve hassasiyet içermesinin yanı sıra bir yükümlülük de olduğundan, verileriniz Noor Bilişim tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanun çerçevesinde işlenmekte ve korunmaktadır.

Kanun’ un 10. maddesi ile “Veri Sorumlusu’na”; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’ un 11. maddesinde sayılan diğer haklar konusunda bilgi verme yükümlülüğü yüklenmiş olup bu aydınlatma metni ile “Kanun” kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip “Noor Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmeniz hedeflenmektedir.

 

1-      Noor Bilişim Veri Sorumlusu Sıfatı

Veri sorumlusu Kanun’un 3-ı. maddesinde kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmış olup Noor Bilişim siz değerli müşterilerimize/potansiyel müşterilerimize ilişkin veriler bakımından veri sorumlusudur.

 

2-      Noor Bilişim Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz ve Toplama Yöntemleri

Aşağıdaki tabloda detayları verilen kişisel verileriniz Noor Bilişim tarafından tamamen/kısmen otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

 

Sıra

Veri Kategorisi

Veriler

Toplanma Yöntemi

1

Kimlik Verisi

       Ad-soyad,

       T.C. Kimlik Numarası

       Doğum Tarihi

       Kullanıcı Adı

       Cinsiyet

 

 

 

 

Tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Noor Bilişim’e yapacağınız bildirimler, yazılı ve dijital başvurular vasıtasıyla, web sitemiz, Hadi Live mobil uygulamamız, diğer çevrimiçi uygulamalarımız üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla, SMS, elektronik posta gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

 

 

2

İletişim Verisi

       Telefon Numarası

3

Müşteri İşlem Verisi

       Hesaba Para Yükleme İşlemi,

       Hesaptan Para Çekme İşlemi,

       Dijital Varlık Alım ve Satım İşlemleri,

       İşlem Tarihi,

       İşlem Tutarları,

       Müşteri Numarası,

       Oynanan Oyun Bilgisi,

       Oynanan Oyun Süresi,

       Oynanan Oyun Miktarı

4

Finans Verisi

       IBAN,

       Banka Adı,

       Bakiye Bilgisi,

       Dijital Varlık Bilgisi,

       Ödül Bilgisi

5

İşlem Güvenliği

       IP adresi

       Log Kayıtları

6

Görsel ve İşitsel Kayıt Verisi

       Kimlik belgesi ön ve arka yüz görüntüsü ve özçekim

7

Hukuki İşlem Verisi

       Uyuşmazlık bilgileri, dava bilgileri

 

 

 

3-      Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Noor Bilişim tarafından işlenen kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Hukuki Sebep

Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Amacı

 

 

 Kanunda açıkça öngörülme (KVKK md. 5/2-a)

Kimlik Verisi

        Yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla.

        MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunulması.

        İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması.

        Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi amacıyla yine işbu mercilere bildirilmesi.

        Müşteri kimliğinin doğrulanması.

        Hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

        Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

        Yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla.

        Şüpheli işlem tespiti ve fraud engelleme, fraud süreçlerinin takibi, müşteri tanımlama ve şüpheli işlemlerin tespit edilmesi, şüpheli işlem gerçekleştiren müşterilerin belirlenmesi.

        Gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi.

İletişim Verisi

        İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması.

        Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi amacıyla yine işbu mercilere bildirilmesi.

        Müşteri kimliğinizin doğrulanması.

        Hesap açılış taleplerinin değerlendirilmesi.

        Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

        Yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla.

        MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunulması.

        Şüpheli işlem tespiti ve fraud engelleme, fraud süreçlerinin takibi, müşteri tanımlama ve şüpheli işlemlerin tespit edilmesi, şüpheli işlem gerçekleştiren müşterilerin belirlenmesi.

Müşteri İşlem Verisi

        Yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla.

        MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunulması.

        Şüpheli işlem tespiti ve fraud engelleme, fraud süreçlerinin takibi, müşteri tanımlama ve şüpheli işlemlerin tespit edilmesi, şüpheli işlem gerçekleştiren müşterilerin belirlenmesi.

        İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması.

        Yarışma ve turnuvalardan kazanılan puanlar ve sıralamaların  takibi.

        Kullanıcılara ödüllerin dağıtılması.

Finans Verisi

        İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması.

        Yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla.

        MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunulması.

İşlem Güvenliği

        İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması.

        Yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla.

Görsel ve İşitsel Kayıt Verisi

        İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması.

        Yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla.

        MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunulması.

Hukuki İşlem Verisi

        İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması.

        Yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla.

        MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunulması.

        Şüpheli işlem tespiti ve fraud engelleme, fraud süreçlerinin takibi, müşteri tanımlama ve şüpheli işlemlerin tespit edilmesi, şüpheli işlem gerçekleştiren müşterilerin belirlenmesi.

 

 

 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)

 

  Kimlik Verisi

        Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin sunulması ve yine bu kapsamda müşteri kimliğinin doğrulanması.

        Hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, işlem gerçekleştiren müşterinin kimliğinin teyit edilmesi, müşteri hesap bilgilerinde değişiklik yapılması.

        Müşteri hesaplarına para girişlerinin yapılması, müşteri hesaplarından para çıkışlarının yapılması.

        Müşteri hesaplarının ve arşivlerinin korunması, müşteri hesaplarına izinsiz girişlerin önlenmesi.

        Müşterilerin kripto varlık cüzdan adreslerindeki varlıkların takibi.

        Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

        Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

        İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

        Müşteri destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi.

        Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

        Gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi.

        Operasyon süreçlerinin yürütülmesi.

İletişim Verisi

        Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin sunulması ve yine bu kapsamda müşteri kimliğinin doğrulanması.

        Hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi

        İşlem gerçekleştiren müşterinin kimliğinin teyit edilmesi, müşteri hesap bilgilerinde değişiklik yapılması.

        Müşteri hesaplarına para girişlerinin yapılması, müşteri hesaplarından para çıkışlarının yapılması.

        Müşteri hesaplarının ve arşivlerinin korunması, müşteri hesaplarına izinsiz girişlerin önlenmesi.

        Müşterilerin kripto varlık cüzdan adreslerindeki varlıkların takibi.

        Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

        İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

        Müşteri destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi.

        Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

        Gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi.

        Operasyon süreçlerinin yürütülmesi.

Müşteri İşlem Verisi

        Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin sunulması ve yine bu kapsamda müşteri kimliğinin doğrulanması.

        İşlem gerçekleştiren müşterinin kimliğinin teyit edilmesi, müşteri hesap bilgilerinde değişiklik yapılması, müşteri hesap seviyesi yükseltme.

        Müşteri hesaplarına para girişlerinin yapılması, müşteri hesaplarından para çıkışlarının yapılması.

        Müşteri hesaplarının ve arşivlerinin korunması, müşteri hesaplarına izinsiz girişlerin önlenmesi.

        Müşterilerin kripto varlık cüzdan adreslerindeki varlıkların takibi.

        Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

        İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

        Müşteri destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi.

        Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

        Gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi.

        Operasyon süreçlerinin yürütülmesi.

Finans Verisi

        Müşteri hesaplarına para girişlerinin yapılması, müşteri hesaplarından para çıkışlarının yapılması.

        Müşterilerin kripto varlık cüzdan adreslerindeki varlıkların takibi.

        Yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla.

        Gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi.

        Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

        Hizmetlerin sunulması.

        Müşteri hesap bilgilerinde değişiklik yapılması, müşteri hesap seviyesi yükseltme.

İşlem Güvenliği Verisi

        Müşteri hesaplarının ve arşivlerinin korunması, müşteri hesaplarına izinsiz girişlerin önlenmesi.

        Müşteri destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi.

        Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

        Gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi.

        Operasyon süreçlerinin yürütülmesi.

Görsel ve İşitsel Kayıt Verisi

        Hizmetlerimizin sunulması ve yine bu kapsamda müşteri kimliğinin doğrulanması.

        Hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi

        İşlem gerçekleştiren müşterinin kimliğinin teyit edilmesi, müşteri hesap bilgilerinde değişiklik yapılması.

        Müşteri hesaplarının ve arşivlerinin korunması.

        Gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi.

        Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

        Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi.

        Müşteri hesap güvenliği ile sistem güvenliğinin sağlanması; kara paranın aklanması mevzuatı kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, dolandırıcılık ve suçların önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi.

        Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

 

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-ç)

 

Kimlik Verisi

        Hizmetlerimizin sunulması ve yine bu kapsamda müşteri kimliğinin doğrulanması.

        Hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi

        İşlem gerçekleştiren müşterinin kimliğinin teyit edilmesi, müşteri hesap bilgilerinde değişiklik yapılması.

        Gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi.

        İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması.

        Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi amacıyla yine işbu mercilere bildirilmesi.

        Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi.

        Müşteri hesap güvenliği ile sistem güvenliğinin sağlanması; kara paranın aklanması mevzuatı kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, dolandırıcılık ve suçların önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi.

        Hukuk, dava işlerinin takibi ve yürütülmesi, arabuluculuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, icra işlerinin takibi ve yürütülmesi işlerinin takibi ve yürütülmesi.

        Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

        İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

        Müşteri destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi.

        Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

        Talep/ şikâyetlerin takibi.

        Operasyon süreçlerinin yürütülmesi.

        MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunulması, şüpheli işlem tespiti ve fraud engelleme, fraud süreçlerinin takibi, müşteri tanımlama ve şüpheli işlemlerin tespit edilmesi, şüpheli işlem gerçekleştiren müşterilerin belirlenmesi.

        Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

        Müşteri hesaplarına para girişlerinin yapılması, müşteri hesaplarından para çıkışlarının yapılması.

İletişim Verisi

        Hizmetlerimizin sunulması ve yine bu kapsamda müşteri kimliğinin doğrulanması.

        Hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

        İşlem gerçekleştiren müşterinin kimliğinin teyit edilmesi, müşteri hesap bilgilerinde değişiklik yapılması, müşteri hesap seviyesi yükseltme.

        Gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi.

        İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması.

        Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi amacıyla yine işbu mercilere bildirilmesi.

        Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi.

        Müşteri hesap güvenliği ile sistem güvenliğinin sağlanması; kara paranın aklanması mevzuatı kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, dolandırıcılık ve suçların önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi.

        Hukuk, dava işlerinin takibi ve yürütülmesi, arabuluculuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, icra işlerinin takibi ve yürütülmesi işlerinin takibi ve yürütülmesi, icra işlerinin takibi ve yürütülmesi.

        Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

        İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

        Müşteri destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi.

        Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

        Talep/ şikâyetlerin takibi.

        Operasyon süreçlerinin yürütülmesi.

        MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunulması, şüpheli işlem tespiti ve fraud engelleme, fraud süreçlerinin takibi, müşteri tanımlama ve şüpheli işlemlerin tespit edilmesi, şüpheli işlem gerçekleştiren müşterilerin belirlenmesi.

        Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

        Müşteri hesaplarına para girişlerinin yapılması, müşteri hesaplarından para çıkışlarının yapılması.

Müşteri İşlem Verisi

        Gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi.

        İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması.

        Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi amacıyla yine işbu mercilere bildirilmesi.

        Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi.

        Müşteri hesap güvenliği ile sistem güvenliğinin sağlanması; kara paranın aklanması mevzuatı kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, dolandırıcılık ve suçların önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi.

        Hukuk, dava işlerinin takibi ve yürütülmesi, arabuluculuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, icra işlerinin takibi ve yürütülmesi.

        Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

        İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

        Müşteri destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi.

        Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

        Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

        Talep/ şikâyetlerin takibi.

        Operasyon süreçlerinin yürütülmesi.

        Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi.

        MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunulması, şüpheli işlem tespiti ve fraud engelleme, fraud süreçlerinin takibi, müşteri tanımlama ve şüpheli işlemlerin tespit edilmesi, şüpheli işlem gerçekleştiren müşterilerin belirlenmesi.

        Müşteri hesaplarına para girişlerinin yapılması, müşteri hesaplarından para çıkışlarının yapılması.

Finans Verisi

        İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması.

        Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

        Müşteri destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi.

        Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

        Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

        Talep/ şikayetlerin takibi.

        Operasyon süreçlerinin yürütülmesi.

        Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

        MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunulması, şüpheli işlem tespiti ve fraud engelleme, fraud süreçlerinin takibi, müşteri tanımlama ve şüpheli işlemlerin tespit edilmesi, şüpheli işlem gerçekleştiren müşterilerin belirlenmesi.

        Müşteri hesaplarına para girişlerinin yapılması, müşteri hesaplarından para çıkışlarının yapılması.

İşlem Güvenliği Verisi

        Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

        MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunulması, şüpheli işlem tespiti ve fraud engelleme, fraud süreçlerinin takibi, müşteri tanımlama ve şüpheli işlemlerin tespit edilmesi, şüpheli işlem gerçekleştiren müşterilerin belirlenmesi.

        İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması.

        Hukuk, dava işlerinin takibi ve yürütülmesi, arabuluculuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, icra işlerinin takibi ve yürütülmesi.

Görsel ve İşitsel Kayıt Verisi

        İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması.

        Yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla.

        MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunulması.

        Hizmetlerimizin sunulması ve yine bu kapsamda müşteri kimliğinizin doğrulanması.

        Hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

        İşlem gerçekleştiren müşterinin kimliğinin teyit edilmesi, müşteri hesap bilgilerinde değişiklik yapılması, müşteri hesap seviyesi yükseltme.

        Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi amacıyla yine işbu mercilere bildirilmesi.

        Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi.

        Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

Hukuki İşlem Verisi

        İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması.

        Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi amacıyla yine işbu mercilere bildirilmesi.

        Hukuk, dava işlerinin takibi ve yürütülmesi, arabuluculuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, icra işlerinin takibi ve yürütülmesi.

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

 

 

 

 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

 

Kimlik Verisi

        Sistemlerimizin performansının ölçülerek müşteri memnuniyetinin üst seviyede tutulması.

        Ticari/iş stratejilerinin planlanması.

        Web sitemiz, mobil uygulamalarımız, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimizin güvenliğinin sağlanması.

        Talep/ şikâyetlerin takibi.

   İletişim Verisi

        Sistemlerimizin performansının ölçülerek müşteri memnuniyetinin üst seviyede tutulması.

        Ticari/iş stratejilerinin planlanması.

        Web sitemiz, mobil uygulamalarımız, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimizin güvenliğinin sağlanması.

Müşteri İşlem Verisi

        Sistemlerimizin performansının ölçülerek müşteri memnuniyetinin üst seviyede tutulması.

        Ticari/iş stratejilerinin planlanması.

        Web sitemiz, mobil uygulamalarımız, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimizin güvenliğinin sağlanması.

İşlem Güvenliği Verisi

        Web sitemiz, mobil uygulamalarımız, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimizin güvenliğinin sağlanması.

        Müşteri hesap güvenliği ile sistem güvenliğinin sağlanması.

Sistemlerimizin, sunulan hizmetlerimizin ve ara yüzün tüm platformları (IOS, Android) kullanan kullanıcılar için erişilebilir olmasının sağlanması,

Açık rıza (KVKK md. 5/1)

        Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad)

 

        Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tarafınıza SMS ve sesli arama üzerinden ticari elektronik ileti gönderilmesi.

Açık rıza (KVKK md. 5/1)

       İletişim Verisi (Telefon Numarası)

        Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tarafınıza SMS ve sesli arama üzerinden ticari elektronik ileti gönderilmesi.

 

4-      Kişisel Verilerinizi Aktarılması

Noor Bilişim nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve aşağıdaki haller dışında üçüncü şahıslara aktarılmaz.

Hukuki Sebep

Kişisel Veri Kategorisi

Aktarım Amacı

Alıcı

Kanunda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi (KVKK md. 5/2-ç)

 

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıt, Finans, İşlem Güvenliği ve  Müşteri İşlem Verileriniz

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması

Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara ve kişisel verileri alma yetkisi bulunan her türlü kamu tüzel kişilerine, otoritelere (MASAK, savcılık, mahkemeler, kolluk birimleri vs.),

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)

 

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıt, Finans, İşlem Güvenliği ve  Müşteri İşlem Verileriniz

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, müşterilerin talep ve şikayetlerinin hukuki açıdan değerlendirilmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, kullanıcı hesabınıza para yatırma ve çekme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Faaliyetlerimizi yürütmek üzere hukuk, vergi vb. alanlarda destek, danışmanlık alınan ve hizmet alınan üçüncü taraflara, dış hizmet sağlayıcılara, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara.

Açık rıza (KVKK md. 5/1)

Kimlik (Ad Soyad, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası), İletişim (Telefon numarası), Görsel ve İşitsel Kayıt (Kimlik belgesi ön ve arka yüz görüntüsü ve özçekim), Finans (IBAN, Bakiye Bilgisi, Dijital Varlık Bilgisi), İşlem Güvenliği (Ip Adresi), Müşteri İşlem (Dijital Varlık Alım ve Satım İşlemleri, Hesaba Para Yükleme İşlemi, Hesaptan Para Çekme İşlemi Para Yatırma-Çekme) Verileriniz

Teknoloji      altyapısının sağlanması, platform ve kullanıcı işlem faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

Colendi Yapay Zeka ve Büyük Veri Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi’ne

Açık rıza (KVKK md. 5/1)

İletişim (Telefon numarası),

Müşteri İşlem Verisi   (Oynanan Oyun Bilgisi, Oynanan Oyun Süresi,

Oynanan Oyun Miktarı)

Alyapı sağlayıcının yurtışında bulunması.

Altyapı sağlayıcısına

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)

Müşteri İşlem Verisi (Kullanıcı Id),

Finans Verisi (Dijital Varlık Bilgisi)

Hadi Live uygulaması içerisinde yer alan oyunlara erişim ve katılım sağlamanız

Passion Punch Studio Tasaram ve Teknoloji A.Ş.

Açık rıza (KVKK md. 5/1)

Kimlik (Ad-soyad), İletişim (Telefon numarası) Verileriniz

Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tarafınıza SMS ve sesli arama üzerinden ticari elektronik ileti gönderilmesi,

İYS A.Ş.ye

XXX

5-      Kişisel Verilerinizin Korunması, Saklanması ve İmhası

 

Noor Bilişim kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. Noor Bilişim tarafından işlenen kişisel verilerinizin bulunduğu arşive ve/veya sunuculara ve/veya diğer sistemlere yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası halinde, Noor Bilişim ilgili kişileri ve Kişisel Veri Koruma Kurulunu söz konusu ihlalden haberdar olduktan sonra 72 saat içinde bilgilendirecektir.

 

Kişisel verileriniz imzalamış olduğunuz sözleşmenin sona ermesinden itibaren mevzuatta öngörülen yasal sürelerde saklanacaktır. Noor Bilişim ile aranızda bir sözleşme ilişkisi bulunmayan hallerde ise kişisel verileriniz işleme amacının gerektirdiği makul süre için saklanacaktır. İlgili işleme süreci kapsamında kişisel verilerinizin saklanmasına ilişkin olarak yasal düzenlemelerle öngörülen saklama sürelerinin bulunması halinde, söz konusu süreler boyunca verileriniz silinemeyecektir.

 

Yukarıda belirtilen sürelerin sona ermesi, ilgili yasal düzenlemede öngörülen veya işlendiği amaç için gerekli olan sürenin sona ermesi halinde veya ilgili kişinin silme taleplerinin olumlu sonuçlanması durumunda, kişisel verileriniz Noor Bilişim Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürleri doğrultusunda kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

6-      Kişisel Verilerinizin Korunması, Saklanması ve İmhası

 

Noor Bilişim’e başvurarak sizinle ilgili;

 

i.                    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.                  Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.                Kişisel veri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.                Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.                  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

vi.                Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii.              (v) ve (vi) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii.            İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix.                Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahipsiniz.

 

7-      Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

 

Bir üst maddede, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi;

 

i.                    Aşağıda yazılı Noor Bilişim adresine kimliğinizi tevsik edici bilgiler ile şahsen,

ii.                  Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Noor Bilişim’e bildirilmiş ve Noor Bilişim sisteminde kayıtlı bulunan güncel elektronik posta adresiniz vasıtasıyla iletisim@hadilive.com adresine,

 

iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen usul ile yapacağınız başvurularınızda;

 

i.          Adınız, soyadınız, başvuru yazılı ise tarih ve imzanız

ii.         T.C. vatandaşı iseniz 11 haneli T.C. kimlik numarası

iii.                T.C. vatandaşı değil iseniz oturum izniniz ve kimlik numaranız

iv.                Tebligata esas yerleşim veya iş yeri adresiniz

v.                  Bildirime esas elektronik posta adresiniz ve varsa telefon numaranız

vi.                Talep konusu

 

mutlak surette belirtilmeli, talep konunuza ilişkin her türlü bilgi ve belge de okunaklı şekilde başvurunuza eklenmelidir. 

 

Başvurularınız Noor Bilişim tarafından yapılacak kimlik doğrulamasını müteakip kabul edilecek, en geç 30 gün içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda yanıtlanacaktır.  Önemle belirtmek isteriz ki yazılı başvurularda evrakın Noor Bilişim’e ulaştığı tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda başvurunun Noor Bilişim’e ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak esas alınacaktır. Başvurularınızın yanıtlanması esas olarak ücretsiz bir süreç olup eğer ki yanıtlama süreci bir maliyet gerektiriyorsa mevzuat kapsamında veya idari olarak belirlenmiş/belirlenecek tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 

 

Ticaret Sicil No: 924784-0                                          Mersis No: 0883041128800014

Ticaret Unvanı: Noor Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Levent Mah. Zambaklı Sk. No: 15 Beşiktaş / İstanbul

İnternet sitesinin adresi: www.hadilive.com

KEP adresi: noorbilisim@hs01.kep.tr                           E-Posta: iletisim@hadilive.com